مدارک لازم جهت اخذ نمایندگی استان

(هیچ یک از مدارک به صورت کپی یا پرینت قابل قبول نخواهد بود و تماماً میبایست در قابل ایمیل به دفتر مرکزی ارسال گردد)

الف) مدارک فردی

1- اسکن واضح رنگی از تمام صفحات شناسنامه
2- اسکن واضح رنگی از کارت شناسایی ملی (پشت و رو)
3- اسکن واضح رنگی از کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (پشت و رو)
4- اسکن واضح رنگی از صفحه اول گذرنامه (در صورت دارا بودن)
5- اسکن واضح رنگی از آخرین مدرک تحصیلی
6- عکس پرسنلی (که حداقل در 6 ماه گذشته گرفته شده باشد)
7- تکمیل و ارسال فرم مشخصات فردی

ب: مدارک فنی

1- اسکن واضح رنگی از مدارک مربیگری رسمی (فقط مدارکی ارسال گردد که از یکی از فدراسیون های ورزشی در ایران صادر گردیده باشد).
2- اسکن واضح رنگی از مدارک داوری رسمی (فقط مدارکی ارسال گردد که از یکی از فدراسیون های ورزشی در ایران صادر گردیده باشد).
3- اسکن واضح رنگی از مدارک فنی (آخرین درجه، رتبه یا دان).
4- اسکن واضح رنگی از ابلاغ ها و انتصابات در حوضه ورزش
5- ارائه در خواست مکتوب اخذ نمایندگی با امضا و تاریخ
6- تکمیل فرم تعهدنامه کمیته پانکریشن جمهوری اسلامی ایران
7- اسکن واضح رنگی از فیش واریزی به مبلغ 5.000.000 ریال به شماره کارت ذیل بابت حق عضویت 5054161010133209 بانک گردشگری به نام آقای موسی بخشایی
8- ارسال رزومه

دیدگاهتان را بنویسید