بنا به بخشنامه COVID19 صادره از سوی اتحادیه جهانی کشتی UWW کلیه رویدادی بین المللی، قاره ای و جهانی پانکریشن در سال 2020 کنسل و به تعویق افتاده است و در سال 2021 طبق تقویم جدید سالیانه رویدادها، پانکریشن اطلاع رسانی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید